Call for help: (+91) 141 2337393 Mail us:info@rajplast.org Open :September 22-24,2023,JECC,Sitapura

RAJ PLAST TEAM

SHRI SHARWAN SHARMA
President
+91-9413343153

SHRI TOLA RAM GATTANI
Gen. Secretary
+91-9828076913

SHRI SUMER SINGH
Chairman
(Raj Plast)

+91-9314607924

SHRI RADHEY SHYAM SHARMA
Vice President
+91-9828046405

B. D. KHANDELWAL
Ex-President
+91-9829064178


SHRI DIGVIJAY DHABRIYA
Chairman
(PHDCCI)

+91-9829052707
SHRI UDAI BHUWALAKA
Ex-Secretary
+91-9829013186
SHRI R. N. MODI
Ex-President
+91-9829017144

SHRI SITARAM YADAV
Ex-President
+91-9829054960
SHRI SANJAY DHANUKA
Ex-President
+91-9314443495
SHRI PUSHKAR BANSAL
Sr. Vice President
+91-9314603177
SHRI R. K. GUPTA
PHDCCI
+91-9829214353

SHRI RAJESH JOSHI
Ex-Secretary
+91-9660522555

SHRI SANJAY SHARMA
Treasurer
+91-9414441671
SHRI JHABAR MAL CHOUDHARY
Joint Secretary
+91-9829050308
SHRI RAJESH BANSAL
+91-9950996528

  SHRI TARUN GOYAL
+91-9694160000

SHRI ANKIT AGARWAL
+91-9829798198

SHRI ASHOK KUMAR SHARMA
+91-9314653057